Dragoslav Marinković : Deklaracije o genetskim podacima i konvencije o pravima čoveka i biomedicini [ pdf ]

Vladisav Stefanović : Bioetika na medicinskim fakultetima i u zdravstvenim ustanovama Srbije [ pdf ]

Ljubomir Stojanov, Marija Guć-Šćekić, Žarko Puzigaća, Maja Đorđević, Božica Kecman : Genetsko savetovalište kao savremeni model zaštite zdravlja majke i deteta [ pdf ]

Aleksandar Krstić : Etički aspekti genetskih konsultacija [ pdf ]

Siniša Radulović, Zvonko Magić, Mirjana Branković-Magić, Radmila Janković, Snežana Pajević, Dragoslav Marinković, Silvio Dottorini : Informisanost javnosti i lekara primarne zdravstvene zaštite u SCG o mogućnostima genetskog testiranja u medicini (Projekat Unesco-Roste) [ pdf ]

Zvonko Magić : Preporuke za zakonsku regulativu genetskog testiranja u prirodnim naukama i medicini [ pdf ]

Ljubiša Topisirović : Molekularna biotehnologija, etički izazov 21. veka [ pdf ]

Milena Stevanović : Etička pitanja i dostignuća u analizi humanog genoma [ pdf ]

Kosana Konstantinov, Snežana Mladenović-Drinić : Bioetički aspekti istraživanja i korišćenja rezultata u oblasti genetički modifikovanih organizama [ pdf ]

Aleksej Tarasjev, Oliver Stojković, Jelka Crnobrnja-Isailović : Etički aspekti rada nacionalnog saveta za biološku sigurnost [ pdf ]

Dušica Pavlović : Etički kodeks naučno-istrazivačkog rada [ pdf ]