Prof. dr Vukosava Diklić

 Picture3

Biolog, genetičar, doktor nauka, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (MFUB) u penziji.

Jedan je od osnivača moderne medicinske genetike i citogenetike kod nas, i utemeljivača visokoškolske nastave iz ove oblasti.

U toku bogate i plodne karijere bila je šef katedre i upravnik Instituta za biologiju i humanu genetiku MFUB; rukovodila je Citogenetičkom laboratorijom Instituta (osnovana 1965/66. god.).

Rukovodila je nacionalnim istraživačkim projektima, bila je mentor velikog broja magistarskih teza i doktorskih disertacija, autor brojnih naučnih radova i udžbeničke literature.

Bila je predsednik DGS, član Upravnih odbora Srpskog biološkog društva, Sekcije za citologiju i citodijagnostiku SLD i član Evropskog društva za mutagenezu.