Akademik Marko Anđelković

Picture9

Naučno istraživačku i nastavnu karijeru je započeo 1969. godine na Biološkom fakultetu (tada odseku Prirodno matematičkog fakulteta) Univerziteta u Beogradu i u Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković”. Najobimniji doprinos u naučno istraživačkoj delatnosti dao je istraživanjima u okviru genetike populacija, ekološke genetike i ekogenotoksikologije. Veća grupa njegovih radova obrađuje populaciono-genetičku i ekološko-genetičku problematiku i odnosi se na adaptivnu ulogu genetičkog polimorfizma. Uveo je istraživanja inverzionog polimorfizma Drosophila subobscura i na tom polju postigao posebno vredne rezultate i plasirao dugoročne istraživačke pravce koji su i dalje aktuelni i prepoznatljivi u svetu. Rukovodilac je višegodišnjih naučnih projekata resornog Ministarstva, kao i aktuelnog projekta SANU koji obuhvata ekološka i genetička istraživanja populacija Drosophila Centralnog Balkana. Jedan deo postignutih rezultata istraživanja odnosi se na proučavanje genetičke osnove ponašanja kod Drosophila, kao dva aspekta istraživanja koja su uključena u razmatranje određenih procesa adaptivne evolucije. Promovisao je istraživanja i nastavu u oblasti genetičke toksikologije i populacione genetike narušenih ekosistema.